دست یابی به مصرف سالانه و ماهانه صفردر ساختمان های مسکونی در آب و هوای گرم و سرد

چکیده امروزه مشکلات و موانع موجود بر سر راه افزایش [...]

دست یابی به مصرف سالانه و ماهانه صفردر ساختمان های مسکونی در آب و هوای گرم و سرد2019-06-16T06:45:20+00:00

استفاده از اینترنت اشيا جهت ارتقا بهداشتِ ساختمان های هوشمند

چکيده – امروزه تعداد زیادی از بيماران وجود دارند که [...]

استفاده از اینترنت اشيا جهت ارتقا بهداشتِ ساختمان های هوشمند2019-06-16T06:46:25+00:00