برج بین الملل تهران

هوشمند سازی واحد تریپلکس طبقه 48 از برج بین الملل تهران
برند های استفاده شده : Vera , MCOHome , Aeon Labs , Philio