برج باغ زمرد

در این پروژه مشاعات برج باغ زمرد به صورت کامل هوشمند سازی شده است.

برند های استفاده شده :  Vera , Philio