دستورات HTTP ماژول موسیقی خانه هوشمند کیان دور اندیش

در این مقاله دستورهایی که جهت کنترل ماژول موسیقی خانه هوشمند کیان دور اندیش به وسیله تجهیزات دیگر از جمله کنترلر خانه هوشمند ورا و کنترلر خانه هوشمند فیبارو لازم است را بیان می کنیم.

:Media Commands

تمامی دستورات باید با کد دستوری زیر شروع شوند:

 

=http://< MEDIA IP>:8080/jsonrpc?request

دستورات:

PLAY/PAUSE

{“jsonrpc”:%20″2.0″,%20″method”:%20″Player.PlayPause”,%20″params”:%20{%20″playerid”:%200%20},%20″id”:%201}

:Returns

:Play

{“id”:1,”jsonrpc”:”2.0″,”result”:{“speed”:1}}

:Pause

{“id”:1,”jsonrpc”:”2.0″,”result”:{“speed”:0}}

STOP

{“jsonrpc”:%20″2.0″,%20″method”:%20″Player.Stop”,%20″params”:%20{%20″playerid”:%201%20},%20″id”:%201}

UP

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.Up”,”id”:”up”}

Down

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.down”,”id”:”down”}

LEFT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.left”,”id”:”left”}

RIGHT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.right”,”id”:”right”}

HOME

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.home”,”id”:”home”}

SELECT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.select”,”id”:”select”}

BACK

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.back”,”id”:”back”}

SET VOLUME

{“jsonrpc”:%20″2.0″,%20″method”:%20″Application.SetVolume”,%20″params”:%20{“volume”:desire value},%20″id”:%201}

VOLUME UP

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Application.SetVolume”,”params”:{“volume”:”increment”},”id”:1%20}

VOLUME DOWN

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Application.SetVolume”,”params”:{“volume”:”decrement”},”id”:1%20}%20–%20volume%20down

 

CLEAR PLAYLIST

Code

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:1,”method”:”Playlist.Clear”,”params”:{“playlistid”:0}}

Returns

{“id”:1,”jsonrpc”:”2.0″,”result”:”OK”}

دستور بالا PLAYLIST که ID آن در دستور مشخص شده باشد را پاک می کند.

0 ای دی پلی لیست موزیک می باشد

1 ای دی پلی لیست فیلم می باشد

ADD TO PLAYLIST

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:1,”method”:”Playlist.Add”,”params”:{“playlistid”:1,”item”:{“file”:”var/media///”}}}

PLAY A PLAYLIST

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:”1″,”method”:”Player.Open”,”params”:{“item”:{“file”:”special://profile/playlists/music/radiojavan.m3u”}}}

PLAY A FOLDER

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:”1″,”method”:”Player.Open”,”params”:{“item”:{“directory”:”/”}}}

دقت شود که در نام ها حروف بزرگ و کوچک مهم می باشند.

WHAT IS BEING PLAYED

{“jsonrpc”:%20″2.0″,%20″method”:%20″Player.GetActivePlayers”,%20″id”:%201}

:Returns

{“id”:1,”jsonrpc”:”2.0″,”result”:[{“playerid”:1,”type”:”audio”}]}

 10SECONDS FORWARD

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:1,”method”:”Player.Seek”,”params”:{“playerid”:1,”value”:”smallforward”}}

10 SECONDS BACKWARD:

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:1,”method”:”Player.Seek”,”params”:{“playerid”:1,”value”:”smallbackward”}}

NEXT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Player.GoTo”,”params”:{%20″playerid”:1,”to”:”next”},”id”:1}

PREVIOUS

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Player.GoTo”,”params”:{%20″playerid”:1,”to”:”previous”},”id”:1}

REPEAT ONE

{“jsonrpc”:%20″2.0″,”method”:”Player.SetRepeat”,”params”:{%20″playerid”:1,”repeat”:”one”%20},”id”:1}

REPEAT ALL

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Player.SetRepeat”,”params”:{ “playerid”:1,”repeat”:”all” },”id”:1}

REPEAT OFF

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Player.SetRepeat”,”params”:{ “playerid”:1,”repeat”:”off” },”id”:1}

REBOOT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”System.Reboot”,”id”:1}

SHUT DOWN

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”System.Shutdown”,”id”:1}

.

.

.

.

.

درصورت عمل نکردن دستوری آنرا در مرورگر تست کرده بعد از عمل کردن دستور در مرورگر از فرمان Copy و Paste برای استفاده از دستور در کنترلر خانه هوشمند ورا یا فیبارو استفاده نمایید.

نوشته شده توسط خانه هوشمند کیان دور اندیش در تاریخ 19/10/02 ساعت 2019 اکتبر 2 | تعداد دیدگاه‌ها: ۰ دیدگاه | دسته‌بندی: تجهیزات زی ویو | برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *