پارامترهای Fibaro Push Button

در جدول زیر پارامترهای Fibaro Push Button معرفی شده است:

Parameter Number Parameter Size Parameter Name Fibaro Push Button Parameter Values 
1 1 Scenes sent to the controller 16 Key Pressed 5 times
32 Key Held Down
64 Key Released
1 Key Pressed 1 time
2 Key Pressed 2 times
4 Key Pressed 3 times
8 Key Pressed 4 times
10 1 Key Pressed 1 time – command sent to 2nd association group 0 no action
1 SWITCH ON
2 SWITCH OFF
3
(Default)
SWITCH ON/OFF – alternately
11 2 Key Pressed 1 time – value of SWITCH ON command sent to 2nd association group 1 to 99 forcing level of associated devices
255
(Default)
setting associated devices to the last remembered state or turning them on
12 1 Key Pressed 2 times – command sent to 2nd association group 0 no action
1
(Default)
SWITCH ON
2 SWITCH OFF
3 SWITCH ON/OFF – alternately
13 2 Key Pressed 2 times – value of SWITCH ON command sent to 2nd association group 1 to 99
(Default)
forcing level of associated devices
255 setting associated devices to the last remembered state or turning them on
14 1 Key Pressed 3 times – command sent to 2nd association group 0
(Default)
no action
1 SWITCH ON
2 SWITCH OFF
3 SWITCH ON/OFF – alternately
15 2 Key Pressed 3 times – value of SWITCH ON command sent to 2nd association group 1 to 99 forcing level of associated devices
255
(Default)
setting associated devices to the last remembered state or turning them on
20 1 Key Pressed 1 time – command sent to 3rd association group 0 no action
1 SWITCH ON
2 SWITCH OFF
3
(Default)
SWITCH ON/OFF – alternately
21 2 Key Pressed 1 time – value of SWITCH ON command sent to 3rd association group 1 to 99 forcing level of associated devices
255
(Default)
setting associated devices to the last remembered state or turning them on
22 1 Key Pressed 2 times – command sent to 3rd association group 0 no action
1
(Default)
SWITCH ON
2 SWITCH OFF
3 SWITCH ON/OFF – alternately
23 2 Key Pressed 2 times – value of SWITCH ON command sent to 3rd association group 1 to 99
(Default)
forcing level of associated devices
255 setting associated devices to the last remembered state or turning them on
24 1 Key Pressed 3 times – command sent to 3rd association group 0
(Default)
no action
1 SWITCH ON
2 SWITCH OFF
3 SWITCH ON/OFF – alternately
25 2 Key Pressed 3 times – value of SWITCH ON command sent to 3rd association group 1 to 99 forcing level of associated devices
255
(Default)
setting associated devices to the last remembered state or turning them on
29 1 Key Held Down – command sent to 3rd association group 0 no action
1 START LEVEL CHANGE UP (brightening)
2 START LEVEL CHANGE DOWN (dimming)
3
(Default)
START LEVEL CHANGE UP/DOWN (brightening/dimming) – alternately
3 1 Associations in Z-Wave network security mode 1 2nd group sent as secure
2 3rd group sent as secure
4 4th group sent as secure
30 1 Alarm frame triggers 1 Key Pressed 1 time
2 Key Pressed 2 times
4 Key Pressed 3 times
8 Key Pressed 4 times
16 Key Pressed 5 times
32 Key Held Down
64 Key Released

نوشته شده توسط خانه هوشمند کیان دور اندیش در تاریخ 20/01/07 ساعت 2020 ژانویه 7 | تعداد دیدگاه‌ها: ۰ دیدگاه | دسته‌بندی: تجهیزات زی ویو | برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *