پارامترهای سنسور شش کاره خانه هوشمند زی ویو Aeon Labs Multi Sensor 6

در جدول زیر پارامترهای سنسور شش کاره خانه هوشمند زی ویو اینلبز، ( Aeon Labs Multi sensor 6 ) معرفی شده است:

Parameter Number Parameter Size Parameter Name Parameter Values
100 1 Set the parameter 101-103 to default values. 1 Set the parameter 101-103 to default values.
101 4 To set which report would be sent in Report group 1 64 Humidity Report is enabled.
16 Ultraviolet Report is enabled.
128 Luminance Report is enabled.
1 Battery Report is enabled.
32 Temperature Report is enabled.
102 4 To set which report would be sent in Report group 2 128 Luminance Report is enabled.
64 Humidity Report is enabled.
16 Ultraviolet Report is enabled.
1 Battery Report is enabled.
32 Temperature Report is enabled.
103 4 To set which report would be sent in Report group 3 64 Humidity Report is enabled.
32 Temperature Report is enabled.
1 Battery Report is enabled.
128 Luminance Report is enabled.
16 Ultraviolet Report is enabled.
111 4 To set the interval time of sending reports in Report group 1 5 to 2678400
(Default)
Available rang is 5 to 2678400 seconds.
112 4 To set the interval time of sending reports in Report group 2 5 to 2678400
(Default)
Available rang is 5 to 2678400 seconds.
113 4 To set the interval time of sending reports in Report group 3 5 to 2678400
(Default)
Available rang is 5 to 2678400 seconds.
2 1 Enable/Disable waking up for 10 minutes when re-power on (battery mode) the MultiSensor. 1 Enable.
0
(Default)
Disable
201 2 Temperature sensor calibration -128 to 127
(Default)
Available rang is -12.8℃ to 12.7℃.
202 1 Humidity sensor calibration -50 to 50
(Default)
Available rang is -50RH to 50RH.
203 2 Luminance sensor calibration -1000 to 1000
(Default)
Available rang is -1000Lux to 1000Lux.
204 1 Ultraviolet sensor calibration -10 to 10
(Default)
Available rang is -10 to 10.
252 1 Enable/disable all configuration parameters to be locked 0
(Default)
Disable
1 Enable.
255 4 Reset to factory defaults. 1 Reset all configuration parameters to factory defaults.
1431655765 Reset the product to factory defaults.
3 2 Set the PIR time. 10 to 3600
(Default)
The range of PIR time is 10 to 3600.
39 1 Configure the default low battery value. 10 to 50
(Default)
Available rang is 10% to 50%.
4 1 Set the sensitivity of motion sensor. 0 The current PIR sensitivity level=0.(minimum level)
2 The current PIR sensitivity level=2.
3 The current PIR sensitivity level=3.
5
(Default)
The current PIR sensitivity level=5. (maximum level)
4 The current PIR sensitivity level=4.
1 The current PIR sensitivity level=1.
40 1 Enable/disable the selective reporting only when measurements reach a certain threshold or percentage 0
(Default)
Disable
1 Enable.
41 4 Threshold change in temperature to induce an automatic report. 10 to 2120
(Default)
Available rang of threshold is 1℉ to 212℉.
42 1 Threshold change in humidity to induce an automatic report 1 to 100
(Default)
Available rang is 1% to 100%.
43 2 Threshold change in luminance to induce an automatic report. 1 to 30000
(Default)
Available rang is 1LUX to 30000LUX.
44 1 Threshold change in battery level to induce an automatic report. 1 to 100
(Default)
Available rang is 1% to 100%.
45 1 Threshold change in ultraviolet to induce an automatic report. 1 to 11
(Default)
Available rang is 1 to 11.
46 1 Enable/disable to send the alarm report of low temperature 0
(Default)
Disable
1 Enable.
48 1 Enable/disable to send a report when the measurement is more than the upper limit value or less than the lower limit value. 1 Enable.
0
(Default)
Disable
49 4 Set the upper limit value of temperature sensor. -400 to 2120
(Default)
Available rang is -40.0℉ to 212.0℉.
5 1 Which command would be sent when the motion sensor triggered. 2 Send Sensor Binary Report CC
1
(Default)
Send Basic Set CC
50 4 Set the lower limit value of temperature sensor. -400 to 2120
(Default)
Available rang is -40.0℉ to 212.0℉.
51 1 Set the upper limit value of humidity sensor. 0 to 100
(Default)
Available rang is 0% to 100%.
52 1 Set the lower limit value of humidity sensor. 0 to 100
(Default)
Available rang is 0% to 100%.
53 1 Set the upper limit value of Lighting sensor 0 to 30000
(Default)
Available rang is 0 to 30000LUX.
54 1 Set the lower limit value of Lighting sensor. 0 to 30000
(Default)
Available rang is 0 to 30000LUX.
55 1 Set the upper limit value of ultraviolet sensor. 1 to 11
(Default)
Available rang is 1 to 11.
56 1 Set the lower limit value of ultraviolet sensor. 1 to 11
(Default)
Available rang is 1 to 11.
57 2 Set the recover limit value of temperature sensor. 10 to 255
(Default)
Available rang is 1.0℉ to 25.5℉
58 1 Set the recover limit value of humidity sensor. 1 to 50
(Default)
Available rang is 1 to 50%
59 1 Set the recover limit value of Lighting sensor. 1 to 127
(Default)
Available rang is 10Lux to 1270Lux
60 1 Set the recover limit value of Ultraviolet sensor. 0 USB power mode
256 Keep sleep state for Battery power mode
257 Keep awake for 10 minutes for battery power mode.
1 to 5
(Default)
Available rang is 1 to 5.
61 2 Get the out-of-limit state of the Sensors. 128 Ultraviolet sensor is out of the upper limit
1 Temperature sensor is out of the lower limit
8 Ultraviolet sensor is out of the lower limit
32 Humidity sensor is out of the upper limit
16 Temperature sensor is out of the upper limit
2 Humidity sensor is out of the lower limit
4 Luminance sensor is out of the lower limit
64 Luminance sensor is out of the upper limit
64 1 Set the default unit of the automatic temperature report in parameter 101-103. 2
(Default)
The unit is Fahrenheit.
1 The unit is Celsius.
8 1 Set the timeout of awake after the Wake Up CC is sent out.. 10 to 30
(Default)
Available rang is 10 to 30 seconds.
81 1 Enable/disable the LED blinking when the PIR is triggered. 1 Disable
0
(Default)
Enable.
9 2 Report the current power mode and the product state for battery power mode 0
(Default)
The current power mode is USB power mode.
256 The current power mode is Battery power mode.
257 The current power mode is Battery mode and the product state is awake for 10 minutes.

نوشته شده توسط خانه هوشمند کیان دور اندیش در تاریخ 20/01/19 ساعت 2020 ژانویه 19 | تعداد دیدگاه‌ها: ۰ دیدگاه | دسته‌بندی: تجهیزات زی ویو | برچسب‌ها:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *