یکی از بارزترین امکانات کنترلرهای خانه هوشمند ورا امکان برقرای ارتباط با وسایل هوشمند دیگر توسط دستورات HTTP می باشد که بوسیله آن به سادگی می توان در یک خانه هوشمندوسایل هوشمندی که دستورات HTTP آنها در دسترس باشد را توسط کنترلر خانه هوشمند ورا کنترل کرد و یا توسط ورا از وضعیت های آنها مطلع شد.

در این مقاله روش ارسال دستورات HTTP توسط کنترلر خانه هوشمند ورا را بیان می کنیم.

یکی از روش های کنترل تجهیزات هوشمند در یک خانه هوشمند در سناریوها می باشد که در خانه هوشمند ورا به دو صورت     می توان سناریو تعیین نمود.

1- Scenes :هنگام نوشتن سناریو در Scenes در قسمت DEVICE ACTIONS گزینه Also, execute the following Luup code را انتخاب کرده و دستور HTTP مورد نظر را به صورت زیر در قسمت مربوطه وارد نمایید.

(“luup.inet.wget(“http://www.google.com

بدین صورت با اجرا شدن سناریو مورد نظر دستور HTTP ارسال خواهد شد.

2- PLEG : پس از انتخاب Action مورد نظر در قسمت Logic Actions گزینه LUA را انتخاب کرده و دستور HTTP مورد نظر را به صورت زیر در کادر موجود وارد نمایید.

(“luup.inet.wget(“http://www.google.com