در خانه های بسیار بزرگ یا مکان هایی که تعداد زیادی وسیله به کنترلر خانه هوشمند ورا اضافه شده ، بهترین کار اضافه کردن یک کنترلر خانه هوشمند ورا جدید به سیستم می باشد . به این عمل (bridging) گفته می شود.هنگامی که دو کنترلر خانه هوشمند ورا را به صورت پل بهم متصل می کنید ، معمولا اولین کنترلر خانه هوشمند (کنترلر خانه هوشمندی که در اول راه اندازی شده است) به عنوان کنترلر اصلی (master) عمل کرده و کنترلر خانه هوشمند بعدی به عنوان کنترلر خانه هوشمند دوم (secondary) عمل می کند.

مراحل bridge کردن دو کنترلر خانه هوشمند ورا:

توجه: هر دو کنترلر خانه هوشمند ورا بایستی به یک شبکه متصل باشند.

به قسمت settings ورای master رفته و  گزینه Auto detect devices on my home network  را فعال نمایید ، سپس در قسمت Devices گزینه Add Device را انتخاب کنید.

بعد از انتخاب گزینه Add Device در کنترلر خانه هوشمند ورا گزینه uPnP Devices را انتخاب کرده و Scan for UPnP devices را فعال و گزینه Next را بزنید.

 

به مدت 10 دقیقه صبر کرده تا دیگر کنترلر های خانه هوشمند ورا متصل به شبکه شناسایی شوند ، سپس می توانید کنترلر خانه هوشمند مورد نظر را از طریق شماره سریال آن انتخاب کرده و گزینه Add را بزنید.