در این مقاله دستورهایی که جهت کنترل ماژول موسیقی خانه هوشمند کیان دور اندیش به وسیله تجهیزات دیگر از جمله کنترلر خانه هوشمند ورا و کنترلر خانه هوشمند فیبارو لازم است را بیان می کنیم.

:Media Commands

تمامی دستورات باید با کد دستوری زیر شروع شوند:

 

=http://< MEDIA IP>:8080/jsonrpc?request

دستورات:

PLAY/PAUSE

{“jsonrpc”:%20″2.0″,%20″method”:%20″Player.PlayPause”,%20″params”:%20{%20″playerid”:%200%20},%20″id”:%201}

:Returns

:Play

{“id”:1,”jsonrpc”:”2.0″,”result”:{“speed”:1}}

:Pause

{“id”:1,”jsonrpc”:”2.0″,”result”:{“speed”:0}}

STOP

{“jsonrpc”:%20″2.0″,%20″method”:%20″Player.Stop”,%20″params”:%20{%20″playerid”:%201%20},%20″id”:%201}

UP

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.Up”,”id”:”up”}

Down

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.down”,”id”:”down”}

LEFT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.left”,”id”:”left”}

RIGHT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.right”,”id”:”right”}

HOME

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.home”,”id”:”home”}

SELECT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.select”,”id”:”select”}

BACK

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Input.back”,”id”:”back”}

SET VOLUME

{“jsonrpc”:%20″2.0″,%20″method”:%20″Application.SetVolume”,%20″params”:%20{“volume”:desire value},%20″id”:%201}

VOLUME UP

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Application.SetVolume”,”params”:{“volume”:”increment”},”id”:1%20}

VOLUME DOWN

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Application.SetVolume”,”params”:{“volume”:”decrement”},”id”:1%20}%20–%20volume%20down

 

CLEAR PLAYLIST

Code

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:1,”method”:”Playlist.Clear”,”params”:{“playlistid”:0}}

Returns

{“id”:1,”jsonrpc”:”2.0″,”result”:”OK”}

دستور بالا PLAYLIST که ID آن در دستور مشخص شده باشد را پاک می کند.

0 ای دی پلی لیست موزیک می باشد

1 ای دی پلی لیست فیلم می باشد

ADD TO PLAYLIST

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:1,”method”:”Playlist.Add”,”params”:{“playlistid”:1,”item”:{“file”:”var/media///”}}}

PLAY A PLAYLIST

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:”1″,”method”:”Player.Open”,”params”:{“item”:{“file”:”special://profile/playlists/music/radiojavan.m3u”}}}

PLAY A FOLDER

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:”1″,”method”:”Player.Open”,”params”:{“item”:{“directory”:”/”}}}

دقت شود که در نام ها حروف بزرگ و کوچک مهم می باشند.

WHAT IS BEING PLAYED

{“jsonrpc”:%20″2.0″,%20″method”:%20″Player.GetActivePlayers”,%20″id”:%201}

:Returns

{“id”:1,”jsonrpc”:”2.0″,”result”:[{“playerid”:1,”type”:”audio”}]}

 10SECONDS FORWARD

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:1,”method”:”Player.Seek”,”params”:{“playerid”:1,”value”:”smallforward”}}

10 SECONDS BACKWARD:

{“jsonrpc”:”2.0″,”id”:1,”method”:”Player.Seek”,”params”:{“playerid”:1,”value”:”smallbackward”}}

NEXT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Player.GoTo”,”params”:{%20″playerid”:1,”to”:”next”},”id”:1}

PREVIOUS

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Player.GoTo”,”params”:{%20″playerid”:1,”to”:”previous”},”id”:1}

REPEAT ONE

{“jsonrpc”:%20″2.0″,”method”:”Player.SetRepeat”,”params”:{%20″playerid”:1,”repeat”:”one”%20},”id”:1}

REPEAT ALL

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Player.SetRepeat”,”params”:{ “playerid”:1,”repeat”:”all” },”id”:1}

REPEAT OFF

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”Player.SetRepeat”,”params”:{ “playerid”:1,”repeat”:”off” },”id”:1}

REBOOT

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”System.Reboot”,”id”:1}

SHUT DOWN

{“jsonrpc”:”2.0″,”method”:”System.Shutdown”,”id”:1}

.

.

.

.

.

درصورت عمل نکردن دستوری آنرا در مرورگر تست کرده بعد از عمل کردن دستور در مرورگر از فرمان Copy و Paste برای استفاده از دستور در کنترلر خانه هوشمند ورا یا فیبارو استفاده نمایید.